Yazılanlar

Yazılanlar
 1. Suavi Kemal Yazgıç - Cemal Şakar Öyküsünde Anlatılmayanın Poetikası
 2. Yıldız Ramazanoglu - Utanç
 3. FERHAT ÇİFTÇİ - ÂYÂT VE HİKÂYÂT
 4. HASİBE ÇERKO - KARA’DA GÖÇEBE DİL VE YERSİZYURTSUZLUK
 5. HANDAN ACAR YILDIZ - CEMAL ŞAKAR’DAN ÖRNEKLE SOSYAL ÖYKÜDE BİREYLİĞİN ROLÜ
 6. ÖMER LEKESİZ - CEMAL ŞAKAR ÖYKÜLERİNDE FİZİKLE META-FİZİK DİLİN İZDİVÂCI
 7. İSA KOYUNCU - CEMAL ŞAKAR
 8. CEMAL ŞAKAR’IN ÖYKÜCÜLÜĞÜNE GENEL BİR BAKIŞ ve YOLCULUK ÖYKÜSÜNÜN TAHLİLİ -Orhan Güdek
 9. PORTAKAL BAHÇELERİ - ALİ IŞIK
 10. DİLE KOLAY 35 YIL - Suavi Kemal Yazgıç
 11. Kendi izinde yürüyen adam... Güray Süngü
 12. Soruları Derinleştirmek Ya Da Edebiyat Ne Söyler? - Güven Adıgüzel
 13. CEMAL ŞAKAR’IN ÖYKÜCÜLÜĞÜ ÜZERİNE DÜŞÜNCE SEKMELERİ - Ali Emre
 14. ABDULLAH HARMANCI - "KARA GERÇEKLİK" PEŞİNDE
 15. 90 ÖYKÜSÜNÜN YENİ VE ÖZGÜN SESİ: CEMAL ŞAKAR - SENEM GEZEROĞLU
 16. Cemal Şakar’ın Hayalperdesi’nden Söyledikleri - Selim Somuncu
 17. CEMAL ŞAKAR - Mehmet Aycı
 18. HASAN AYCIN’IN ÇİZGİSİ - SUAVİ KEMAL YAZGIÇ
 19. Şimdiki Zamanın İzinde - Aykut Ertuğrul
 20. CEMAL ŞAKAR ÖYKÜSÜNÜN İZLEKLERİ - Osman Bayraktar
 21. “PENCERE” ÖYKÜSÜNÜN ÇÖZÜMLEMESİ - Ömer Lekesiz
 22. CEMAL ŞAKAR’IN HİKÂYÂT ADLI ESERİNDEKİ KÜÇÜREK ÖYKÜLERİN KUR’AN KISSALARI İLE İLİŞKİSİ - Bahtiyar Aslan
 23. CEMAL ŞAKAR’IN MEVLİT ÖYKÜSÜ: EDEBİYAT SOSYOLOJİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME - M. Murat ÖZKUL
 24. Cemal Şakar'ın “Zarurat-ı Hamse” Ve “Renkler” Öykülerinde Mültecilik Teması - Yunus Emre Özsaray
 25. TAŞRANIN “PENCERE”Sİ - İsmail Özen
 26. Pencere - Rasim Özdenören
 27. ŞEHRİN KARA BAHTLI İNSANLARI - NECİP TOSUN
 28. Bir Deney Adamının Öyküsü - Oktay Yivli
 29. Cemal Şakar Öyküsünün Geldiği Yer: Biçimin Özgürlüğü/Bilincin Sürekliliği - Mehmet NARLI
 30. Cemal Şakar'ın Mürekkep'indeki Kara Gerçeklik - Ertan Örgen
 31. Cemal Şakar'ın Gözünden Hasan Aycın'ın Çizgi'si - Senem Gezeroğlu
 • ÖMER LEKESİZ - CEMAL ŞAKAR ÖYKÜLERİNDE FİZİKLE META-FİZİK DİLİN İZDİVÂCI

   

  Yazma eylemi, düşünen özne’nin öz-ne-liği’ni keşfetme çabasıdır. 

  Bu çabayla kalemi eline alan yazar, hayatta kendisine tekâbûl eden ve/ya kendisinin onda tekâbûl ettiği yer’i belirleyerek ve betimleyerek başlatır yazı serüvenini. 

  Kim-lik sorgulaması, diğer düşünen öznelerden farkı ve bu farkın niteliği/niceliği, onu kuşatan şeylerle olay, durum, duygu düzeylerindeki ilişkisi ve düzeyler karışısındaki sorumluluk ve/ya sorumsuzluk tutumu özne-özne, özne-nesne, fizik-metafizik mütekâbiliyeti esasına göre yazarın öz-ne-liği’nin keşif süreçlerini oluşturur. 

  Kimi yazarlar, öz-ne-lik keşfini asıl yazı alanı olarak belirleyerek, kendi mahrem ve dolayısıyla gotik dünyalarını sivriltmeyi seçerken, kimi yazarlar da kendini kendine karşı ötekileştirerek, diğer öznenin perspetifini, nesnenin bilgisini kuşanarak genelin içinde özel kalmayı tercih ederler. 

  Şu anda, ik dört kitabında yer alan öykülerini topluca okumaya hazırlandığınız Cemal Şakar, söz konusu bu iki tutumu yazma eyleminin gerekli iki aşaması olarak gören ve uygulayan bir öykücüdür. 

  Gidenler Gidenler (1990)’deki on bir öyküsünde, yazan öznenin öz-ne-liğini keşfe çıkan Cemal Şakar, bu öykülerinde, birey olarak kendi var-lığı’nı tanımlayabilmek için kendi(nden) kaçışlarını, aile, arkadaş ve mekan ilişkilerini, “bildik bir veda”nın, ancak şimdi tahakkuk eden hüzünlü, ağrılı sonuçlarını gotik bir üslup içinde, nostaljik bir tutumla anlatır. 

  Bu nedenle, Gidenler Gidenler’deki öykülerinde ötekini anlatırken de aslında hayata bakış biçimini sivriltir Cemal Şakar; okur için mehçul (mahrem) olan kendi iç-in-i, kelimelerin kalıbına dökerek dış-a vurur; deyim yerindeyse iç-i-nin atlasını, dış-a doğru üfleyerek kendi kubbesini görünür kılar; öz-ne-liğe mahsus temel sorularını gotik olanda vuzûha kavuşturarak, ilgili cevaplarını da dilsel bir çerçeve (öykü formu) içine (bu eyleminden huzur duymadığını gizlemeksizin) yerleştiririr. 

  Gidenler Gidenler’deki son öyküsü (İnşirah), Cemal Şakar’ın söz konusu sivriltmeden ve dolayısıyla gotik tutumundan mutmain olmayışının delilidir; öz-ne-liğin keşfi, öznel olanın abartılmasından daha öte-de bir yerde mümkün olabilmelidir; tam da bu nedenle son öykü “İnşirah”, Cemal Şakar için öz-ne-liğin keşfinde gotik olmayan bir yeni imkân arayışının ilk eşiğini oluşturur.   

  İnşirah’ta özne-zaman-toprak-mekân-yol-yolcu-hicret silsilesi içinde öz-ne-lik sorusu/sorgusu, özneyi belirleyen diğer öz’lerin varlığıyla kâim kılınarak gotik olandan bütüne (tümel’e) bir yol aralanır. 

  Gidenler Gidenler’deki ökülerin de içinde yeraldığı Yol Düşleri’nin (1996) ikinci bölümündeki sekiz öykü, aralanan söz konusu yolu tümüyle temsil etmese de, o temsile mahsus tüm işaretleri içinde barındırır. 

  Öz-ne-liğin keşfini mütekâbiliyet esasıyla kendini konumlandırma sürecinde özne’nin iç-sel tekâmülü olarak da okuyabileceğimiz sekiz öyküde, öncelikle sır (hakikat), ayna (karşılık), ses (“İşittik ve itaat ettik” Bakara 285) metaforlarını fizikî (gotik) olandan, meta-fizik olana yatay geçişin zorunluluğu olarak da okuyabiliriz. 

  Bu zorunluluk, Esenlik Zamanları (1999)’nda yer alan on öyküde yerini, bundan böyle sadece Cemal Şakar’a mahsus olacak fizikle meta-fizik dilin gönüllü, düşünülerek benimsenmiş izdivâcına bıkarır. 

  Bu izdivâçta yazar, hem seçen, hem de seçtiğini seçkinleştirmeyi üstülenerek onun seçimine edebî planda süreklilik kazandıran bir konumu üstlenir; meta-linguistik olanı kendiliğinden dayatan meta-fizik, Cemal Şakar öykülerinde, iç-gerçekliğin (hakîkatin, rüyanın, tahayyülün, vehmin) dış-gerçeklikle (fizikle) cilveleştiği, zâta (yazara) mahsus bir biçim ve biçem zemininde kendini  üreterek var eder artık. 

  Esenlik Zamanları’ndaki öykülerinde, öz-ne-liğini, “Kendi haklarını düşünmekten ar” edip, “benim benimi kentin benine kat” diyerek, Rab- merbub, vahdet – kesret, vücud – mevcud, varlık – yokluk ilişkisine dahil eden Cemal Şakar, öz-ne’deki ben-cillik’ten, öz-ne’deki öz’ü keşfetmenin büyüsüne feda eder sorularıyla, sorgularıyla tüm öz-ne-liği.

  Pecere (2003), söz konusu feda edişin gerçekleştiği noktada, aranmaksızın bulunmuş bir öz ve biçimin ürünü olan öykülerden oluşmuştur; “bu öz, bu biçimi; bu biçim, bu özü gerektirir” dedirtecek cinsten bir uyumu içeren Pencere (içinde beş) ve Diğerleri (içinde dört) öyküler, Cemal Şakar’ın yukarıda ana hatlarıyla verilmeye çalışılan öykü serüveni bilinmeksizin değerlendirildiğinde onun “ustalık” zamanına mahsus sayılacaktır. 

  Oysa ki, bu niteleme Cemal Şakar’ın elinizdeki (ve sonraki) öykülerinin tümü için geçerlidir; son öyküsü İstidrat’ta ne kadar ustaysa, ilk öyküsü Gidenler Gidenler’de de o kadar ustadır Cemal Şakar; ilk öyküsünden son öyküsüne değişen öz-ne-liğin tahkiye edilme düzeyleridir. Diğer bir söyleyişle, Cemal Şakar öyküsü, ilk öyküsünden son öyküsüne özne’nin bencilliğinden, öznenin (görünen ve görünmeyen yüzüyle) âleme katılışının, özne’nin öteki’yle kaynaşmasının serüvenidir. 

  Elinizdeki öyküler toplamı bu bakış açısıyla okunduğunda taklit yoluyla ya da cetvel hesabıyla yazılan öykülerden farkını size kendiliğinden gösterecektir. 

  Asıl bu nedenle, Cemal Şakar öykülerinin kurgusu ve dili (biçimi ve içeriği) konusunda burada ayrıca bir bahis açmak, aslan’ın güçlü olduğunu söylemekle eş-değer olacaktır; Cemal Şakar öykülerinin dil, biçim ve içerik açısından yetinliği, biricikliği ile ilgili her değerlendirmenin daha başında teslim edilmesi gereken bir haktır ve hak edilmiş olanın ayrıca bir değerlendirilmeye tabi tutulması sözü gereksiz yere çoğaltmaktan başka bir işe yaramayacaktır. 

  Ki, söz konusu hususu, okurun kendi edebi zevkince algılamasına, anlamasına müdahale etmemek de onun okuma çabasına saygı göstermekle eş-anlamlıdır.

  O halde, buyurun Cemal Şakar’ın öz-ne-liğin keşfinden ve fizikle, meta-fizik dilin izdivacından doğmuş öykülerini okumaya....